قلاب بافی
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نخ کتان قلاب بافی حدود یک کلاف، و رنگهای صورتی، زرشکی، یاسی، سبز، زرد، قهوه ای، آبی آسمانی

قلاب شماره  2

نکته: 2زنجیره ابتدای دور به عنوان اولین پایه متوسط، 3 زنجیره ابتدای دور به عنوان اولین پایه بلند، 4 زنجیره ابتدای دور به عنوان اولین پایه 3 حلقه ای و 6 زنجیره ابتدای دور به عنوان اولین پایه 3-حلقه ای و 2 زنجیره محسوب می شود مگر اینکه غیر از این در مدل ذکر شده باشد. از بافت نامرئی برای وصل کردن استفاده کنید.

پایه هفتی آغازین: (6 زنجیره، یک پایه 3-حلقه ای) در دانه مورد نظر

پایه هفتی: (یک پایه 3-حلقه ای، 2 زنجیره، یک پایه 3-حلقه ای) در دانه مورد نظر

پایه صدفی آغازین: (4 زنجیره، 2 پایه 3-حلقه ای، یک زنجیره، 3 پایه 3-حلقه ای) در دانه مورد نظر

پایه صدفی: (3 پایه 3-حلقه ای، یک زنجیره، 3 پایه 3-حلقه ای) در دانه مورد نظر

دور اول: با رنگ سفید 5 زنجیره بزنید و با بافت نامرئی وصل کنید تا یک حلقه بسازید. 3 زنجیره و 9 پایه بلند در حلقه بزنید و به سومین زنجیره از 3 زنجیره ابتدایی وصل کنید. (10 پایه بلند)

دور 2: 3 زنجیره و در همان دانه ای که 3 زنجیره ابتدایی را زدید یک پایه بلند بزنید، دور تا دور در هر پایه بلند 2 پایه بلند بزنید، به سومین زنجیره از 3 زنجیره ابتدایی وصل کنید. (20 پایه بلند)

دور 3: 3 زنجیره و در همان خانه، یک پایه بلند در پایه بلند بعدی، (2 پایه بلند در پایه بلند بعدی، یک پایه بلند در پایه بلند بعدی) دور تا دور، به سومین زنجیره از 3 زنجیره ابتدایی وصل کنید. (30 پایه بلند)

دور 4: یک پایه هفتی آغازین، 2 پایه بلند بعدی را رد کنید، یک پایه صدفی در پایه بلند بعدی، 2 پایه بلند بعدی را رد کنید، (یک پایه هفتی در پایه بلند بعدی، 2 پایه بلند بعدی را رد کنید، یک پایه صدفی در پایه بلند بعدی) دور تا دور، به چهارمین زنجیره از 6 زنجیره ابتدایی وصل کنید. (5 پایه هفتی، 5 پایه صدفی)

دور 5: (توجه کنید که پایه هفتی ها در فضای بین 2 پایه هفتی بافته می شوند نه در فضای 2-زنجیره ایِ پایه هفتی). در همان جایی که وصل کردید یک پایه هفتی آغازین، (یک پایه هفتی بین پایه هفتی و پایه صدفی بعدی، یک پایه صدفی در فضای یک-زنجیره ایِ پایه صدفی بعدی، یک پایه هفتی بین پایه صدفی و پایه هفتی بعدی) دور تا دور، با یک پایه صدفی در فضای یک-زنجیره ای خاتمه دهید، به چهارمین زنجیره از 6 زنجیره ابتدایی وصل کنید. (10 پایه هفتی، 5 پایه صدفی)

دور 6: درهمان جایی که وصل کردید یک پایه هفتی آغازین، (یک پایه هفتی بین 2 پایه هفتی، یک پایه هفتی بین پایه هفتی و پایه صدفی، یک پایه صدفی در فضای یک-زنجیره ای پایه صدفی بعدی، یک پایه هفتی بین پایه صدفی و پایه هفتی) دور تا دور. با یک پایه صدفی در فضای یک-زنجیره ای خاتمه دهید، به چهارمین زنجیره از 6 زنجیره ابتدایی وصل کنید. (15 پایه هفتی و 5 پایه صدفی)

دور 7-13: دور 6 را تکرار کنید، در هر دور 5 پایه صدفی ببافید، و در هر ضلع یک پایه هفتی بین پایه صدفی ها اضافه کنید (یعنی در هر دور 5 پایه هفتی اضافه می شود). (5 پایه صدفی و 50 پایه هفتی در دور 13)

دور 14: 3 زنجیره، (در هر پایه 3-حلقه ای و هر زنجیره یک پایه بلند (که شامل پایه 3-حلقه ای های پایه صدفی هم می شود)، (یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند) روی فضای یک-زنجیره ای پایه صدفی) دور تا دور. به سومین زنجیهر از 3 زنجیره ابتدایی وصل کنید. (240 پایه بلند)

دور 15: 3 زنجیره، دور تا دور در هر پایه بلند یک پایه بلند بزنید و (یک پایه بلند، یک زنجیره ، یک پایه بلند) در هر فضای یک- زنجیره ای، به سومین زنجیره از 3 زنجیره شروع وصل کنید، کور کنید. (250 پایه بلند)

دور 16: نخ سفید را به یکی از فضاهای یک-زنجیره ای وصل کنید، یک پایه صدفی آغازین در همان فضا، * 3 زنجیره، 2 پایه بلند بعدی را رد کنید، (در هریک از 2 پایه بلند بعدی یک پایه 3-حلقه ای، 3 زنجیره، 2 پایه بلند بعدی را رد کنید) تا فضای یک-زنجیره ای گوشه، یک پایه صدفی در فضای گوشه، دستور بعد از * را دور تا دور تکرار کنید، به چهارمین زنجیره از 4 زنجیره ابتدایی وصل کنید. (12 گروهِ 2 پایه 3-حلقه ای در هر ضلع، 5 پایه صدفی)

دور 17: در فضای یک-زنجیره ای گوشه یک بافت نامرئی بزنید، یک پایه صدفی آغازین در همان فضا، * 3 زنجیره، 3 پایه 3-حلقه ایِ پایه صدفی و فضای 3-زنجیره ای را رد کنید، (در هر یک از 2 پایه 3-حلقه ای بعدی یک پایه 3-حلقه ای، 3 زنجیره، فضای 3-زنجیره ای را رد کنید) در راستای ضلع و با رد کردن فضای 3-زنجیره ای خاتمه دهید، یک پایه صدفی در فضای یک-زنجیره ای گوشه، دستور بعد از * را دور تا دور تکرار کنید، با رد کردن فضای 3-زنجیره ای خاتمه دهید، به چهارمین زنجیره از 4 زنجیره ابتدایی وصل کنید. 

دور 18: در فضای یک-زنجیره ای گوشه بافت نامرئی بزنید، 4 زنجیره در همان فضا، در هر یک از 3 پایه 3-حلقه ایِ پایه صدفی بعدی یک پایه بلند، *(2 پایه بلند روی فضای 3-زنجیره ای، در هر یک از 2 پایه 3-حلقه ای بعدی یک پایه بلند) در راستای ضلع تا گوشه، یک پایه بلند در پایه 3-حلقه ای های پایه صدفی، (یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند) در فضای یک-زنجیره ای گوشه، یک پایه بلند در 3 پایه 3-حلقه ای بعدیِ پایه صدفی، دستور بعد از * را دور تا دور تکرار کنید، به سومین زنجیره از 4 زنجیره ابتدایی وصل کنید (58 پایه بلند در هر ضلع).

دور 19: 5 زنجیره، فضای زنجیره ای گوشه را رد کنید، ( تا گوشه در هر پایه بلند یک پایه بلند، 2 زنجیره) دور تا دور، به سومین زنجیره از 5 زنجیره ابتدایی وصل کنید. (290 پایه بلند، 5 فضای 2-زنجیره ای)

دور 20: در فضای زنجیره ای بافت نامرئی بزنید، در همان فضا یک پایه صدفی آغازین، * 3 پایه بلند را رد کنید، (در پایه بلند بعدی یک پایه هفتی، 2 پایه بلند بعدی را رد کنید) در راستای ضلع تا فضای 2-زنجیره ای گوشه، ضلع را با رد کردن 3 پایه بلند خاتمه دهید، یک پایه صدفی در فضای گوشه، دستور بعد از * را دور تا دور تکرار کنید، به چهارمین زنجیره از 4 زنجیره ابتدایی وصل کنید. (18 پایه هفتی در هر ضلع، 5 پایه صدفی در گوشه ها)

دور 21: در فضای زنجیره ای بافت نامرئی بزنید، در همان فضا یک پایه صدفی آغازین، * یک پایه هفتی بین پایه صدفی و پایه هفتی، یک پایه هفتی بین 2 پایه هفتی، به بافت پایه هفتی بین پایه هفتی ها و پایه هفتی با پایه صدفی تا گوشه ادامه دهید **، در فضای گوشه یک پایه صدفی، دستور بعد از * را دور تا دور تکرار کنید و آخرین تکرار را در ** خاتمه دهید، به چهارمین زنجیره از 4 زنجیره ابتدایی وصل کنید. (98 پایه هفتی و 5 پایه صدفی در گوشه)

دور 22-23: دور 21 را تکرار کنید (105 پایه هفتی و 5 پایه صدفی در گوشه).

دور 24: 3 زنجیره، در 2 پایه 3-حلقه ای بعدی یک پایه بلند، *(2پایه بلند، یک زنجیره، 2 پایه بلند) در فضای زنجیره ای گوشه، در هر پایه 3-حلقه ای یک پایه بلند و یک پایه بلند روی فضای 2-زنجیره ایِ پایه هفتی تا گوشه بزنید (شامل پایه 3-حلقه ای های پایه صدفی هم می شود)، دستور بعد از * را تکرار کنید، به سومین زنجیره از 3 زنجیره ابتدایی وصل کنید (73 پایه بلند در هر ضلع، 5 فضای یک-زنجیره ای در گوشه ها)

دور 25: 3 زنجیره، * در هر دانه یک پایه بلند تا گوشه، (یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند) در فضای یک-زنجیره ای گوشه، دستور بعد از * را دور تا دور تکرار کنید، به سومین زنجیره از 3 زنجیره ابتدایی وصل کنید. (375 پایه بلند)

گلها(20 عدد در رنگ های مختلف)

گل گرد 4 پر:2 زنجیره، 8 پایه کوتاه در دومین زنجیره از سمت قلاب، به پایه کوتاه ابتدایی وصل کنید، کور کنید و رنگ را عوض کنید. دور بعد به یکی از پایه کوتاه ها نخ را وصل کنید، ((3 زنجیره، یک پایه 3-حلقه ای) در همان پایه کوتاه، (یک پایه 3-حلقه ای، 3 زنجیره، یک بافت نامرئی) در پایه کوتاه بعدی، یک بافت نامرئی در پایه کوتاه بعدی) دور تا دور. کور کنید. (4 گلبرگ)

گل گرد 5 پر: 5 زنجیره، وصل کنید تا یک حلقه بسازید، 10 پایه کوتاه در حلقه بزنید، به پایه کوتاه ابتدایی وصل کنید. مانند گل قبلی ببافید. گل گرد 6 پر:6 زنجیره، وصل کنید تا یک حلقه بسازید، 3زنجیره، 11 پایه بلند در حلقه بزنید، به سومین زنجیره از 3 زنجیره ابتدایی وصل کنید. مانند گل قبلی ببافید. 

گل نوک دار 6 پر:6 زنجیره، وصل کنید تا یک حلقه بسازید، 2 زنجیره، 11 پایه متوسط در حلقه بزنید، به دومین زنجیره از 2 زنجیره ابتدایی وصل کنید. نخ را قطع کنید و رنگ را عوض کنید. دور بعد به یکی از پایه متوسط ها نخ را وصل کنید، *6 زنجیره، در سومین زنجیره از سمت قلاب یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط در چهارمین زنجیره، یک پایه بلند در پنجمین زنجیره، یک پایه 3-حلقه ای در 6 زنجیره، در 2 پایه متوسط بعدی از دور اول بافت نامرئی بزنید، دستور بعد از * را تکرار کنید. به اولین پایه متوسط وصل کنید. کور کنید. (6 گلبرگ)

ساقه و برگ: با رنگ سبز * 15 زنجیره بزنید، در سومین زنجیره از سمت قلاب یک پایه کوتاه بزنید، در چهارمین زنجیرهیک پایه متوسط، در پنجمین و ششمین و هفتمین زنجیرهیک پایه بلند، در هشتمین زنجیره یک بافت نامرئی بزنید (اولین برگ تکمیل شد)، دستور بعد از * را 2 مرتبه تکرار کنید و با بافت نامرئی خاتمه دهید. به این ترتیب 3 برگ با ساقه ای 5 زنجیره ای بین آنها ایجاد می شود. 15 زنجیره بزنید و در سومین زنجیره از سمت قلاب یک پایه کوتاه، در چهارمین زنجیرهیک پایه متوسط، در پنجمین و ششمین و هفتمین زنجیرهیک پایه بلند، در هشتمین زنجیره یک بافت نامرئی بزنید، 8 زنجیره، در سومین زنجیره یک پایه کوتاه، در چهارمین زنجیرهیک پایه متوسط، در پنجمین و ششمین و هفتمین زنجیرهیک پایه بلند، در هشتمین زنجیره یک بافت نامرئی بزنید (2 برگ بصورت دسته ای ایجاد می شود)، تا اینجا بافت حدود 8 سانت می باشد. به همین ترتیب به صورت نامنظم به بافت برگها و 2 برگ دسته ای ادامه دهید و بین آنها 5 زنجیره فاصله بگذارید تا ساقه حدود 92 سانت شود. در مجموع حدود 72 برگ ببافید.

 

خواندن 3083 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: شکوفه های گیلاس »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

اشراق

 تا کنون 22 شماره چاپ شده و در ادامه راه  درکنارشماییم

تماس باما

روابط عمومی:info(@)eshraqmag.com

تلفن:۰۲۱۶۶۳۵۴۱۷۷ ،۰۲۱۶۶۳۵۷۷۹۳ ،۰۲۱۶۶۳۵۵۹۴

 

عضویت در خبر نامه

ارسال محصولات

ارسال محصولات مجله اشراق به سراسر کشور در کوتاه ترین زمان برای شما عزیزان

نمایندگی های اشراق

شما عزیزان میتوانید لیست نمایندگی های ما را در این بخش مشاهده نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به مجله مد و لباس اشراق می باشدو هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.

ثـبـت نـام در سـایـت